Svetovanje za hišno tehniko - Alpe

Posamezne subvencijske programe / pobude / finančne pomoči najdete v rubriki »vse«, ali pa v poglavju za posamezno državo (AT, CH, DE, FR, IT, SL).

Švicarski model MSP – energetsko svetovanje (CH)

DEHOGA Energetsko svetovanje Bavarska (DE)

DEHOGA kampanja za varstvo energije in podnebja (DE)

Energetska učinkovitost za koče in bivake (DE)

ENERBUILD – ENergy Effiziency and Renewable Energies in the BUILDing Sector in the Alpine Space (EU)

Mreža hotelov Allgäu (DE)

»klima:aktiv«: Avstrijska pobuda za varstvo podnebja (AT)

Projekt »Svetilnik – energetsko učinkoviti hoteli v kantonu Graubünden« (CH)

Skupine ERFA / Groupes EXPER – izmenjava izkušenj med enako mislečimi (CH)

hotelpower – učinkovito gospodarjenje z manj energije (CH)

Slovenski E-forum: Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo (SL)

Pobuda za varstvo podnebja – ukrepi za hladilne in klimatske naprave v podjetjih (DE)

ceder – energetska učinkovitost stavb in ekološki gradbeni sistemi (FR)

Regionalni programi zveznih dežel – subvencije za okoljska in energetska svetovanja (AT)

ökofit Koroška – svetovanje na področju učinkovitosti (AT)

Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d’Aosta (PEAR) (IT)


 

Švicarski model MSP – energetsko svetovanje

Srednje veliki hoteli in gostinski obrati v Švici se lahko glede energetskega svetovanja in upravljanja z energijo poslužujejo MSP-modela, če je njihov delež stroškov za energijo večji od 20.000 frankov letno. MSP-model je pobuda za svetovanje švicarske Agencije za energijo v gospodarstvu (EnAW), ki identificira potenciale učinkovite rabe in posameznim podjetjem predlaga prilagojene ukrepe. Najprej energetski svetovalec prikaže potenciale, na osnovi katerih se določijo cilji za učinkovito rabo energije v obdobju desetih let. Nato podjetje in pristojni urad (npr. Kanton, Zvezni urad za okolje (BAFU)) skleneta pogodbo z določenimi cilji, vsako leto pa se v pogodbi določijo posamezni koraki do cilja. Podjetja pa za to prejmejo ugodnosti v švicarskem sistemu obračunavanja CO2 izpustov. Švicarski pristop tako ustvarja učinkovite tržne spodbude za realizacijo ukrepov za učinkovito rabo energije.

Več informacij o švicarskem MSP-modelu najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Thomas Weisskopf

Institucija: Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)

Naslov: Hegibachstrasse 47, 8032 Zürich, Švica

Tel. št.: +41 44 421 34 45

E-pošta: info@enaw.ch


 

DEHOGA Energetsko svetovanje Bavarska

Svetovanje s strani preverjenega kooperacijskega partnerja Bavarskega združenja hotelirjev in gostincev (DEHOGA Bayern) vključuje analizo hišne tehnike in tehnologije naprav na terenu. Hoteli in gostinski obrati nato prejmejo podrobno poročilo o trenutnem stanju in katalog ukrepov s podatki o investicijah ter privarčevanih stroških.

Za energetsko svetovanje preverjenega kooperacijskega partnerja Bavarskega združenja hotelirjev in gostincev (DEHOGA Bayern) lahko prejmete subvencijo za do 80% stroškov svetovanja (program BAFA »Energetsko svetovanje v srednjem sloju«). Pri tem pa veljajo sledeče meje subvencij:

 • Pri energetskih stroških od 10.000 EUR/leto subvencija znaša največ 8.000 EUR.
 • Pri energetskih stroških do 10.000 EUR/leto subvencija znaša največ 1.200 EUR.

Več informacij o energetskemu svetovanju DEHOGA boste našli na sledeči POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Institucija: IMET GmbH

Naslov: Engelhardstr. 10, 81369 München, Nemčija

Tel. št.: +49 89 / 3 54 60 55

E-pošta: info@imet-gmbh.de


 

DEHOGA kampanja za varstvo energije in podnebja

DEHOGA kampanja za varstvo energije in podnebja je informacijska kampanja nemškega Združenja hotelirjev in gostincev za večanje učinkovite rabe energije v turizmu. S to kampanjo se hotelirji in gostinci lahko hitro informirajo o energetsko učinkovitih rešitvah, ne glede na ponudnika rešitev, npr.:

 • obsežni nasveti glede literature in načina dela na spletnem portalu kampanje,
 • intuitivno učenje s pomočjo virtualne stavbe (v gradnji),
 • novičke o aktualnih temah,
 • vodič za področje energetske učinkovitosti, regionalnih razmer in trajnostne mobilnosti,
 • delavnice o energetski učinkovitosti in regionalnih razmerah v podeželskih regijah,
 • pomoč za izračun investicije .

Več informacij o energetski kampanji boste našli na tej POVEZAVI

Kontaktni partner:

Ime: Georg Ratjen

Institucija: adelphi

Naslov: Caspar-Theyß-Straße 14a, 14193 Berlin, Nemčija

Tel. št.: +49 30 000 68 62

E-pošta: ratjen@adelphi.de


 

Energetska učinkovitost za koče in bivake

Težave pri energetski učinkovitosti v kočah in bivakih so predvsem delno visoka starost koč, dosegljivost v primeru prenove (ozke in strme transportne poti), velika oddaljenost do mestne infrastrukture (npr. čistilna naprava), velika nihanja v zasedenosti koč, podnebne danosti in predpisi glede naravnih nesreč. Velik izziv pri energetskem optimiranju predstavljajo predvsem geografska lega in s tem povezani visoki stroški za oskrbo in odstranitev odpadnih snovi (transport energetskih virov se izvaja delno s helikopterskimi prevozi). V nasprotju s tem pa je treba poskrbeti za spremenjene višje zahteve gostov do prenočišča, ko gre za varstvo narave.

Projekt Energetska učinkovitost za koče in bivake kluba Club Arc Alpin (CAA) Nemškega alpskega društva (DAV) nudi podporo pri načrtovanju realizacije. Poleg tega lahko energetsko učinkovite koče in bivaki pridobijo pečat okolju prijazne koče.

Dosedanje izkušnje kažejo, da je pri modernizaciji koč potrebno rešiti posebne izzive zaradi njihove lege in gradnje in da je poleg predelave za energetsko učinkovitost pomembno tudi to, kako koče obratujejo. Ker koče velikokrat v celoti dajo v najem in zato upravitelj nima stalnega vpogleda v način obratovanja, je za učinkovito rabo koč zelo pomembno kako informirani so gostje in kako učinkovita je tehnika za upravljanje naprav.

Več informacij glede energetske učinkovitosti za koče in bivake najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Veronika Schulz

Institucija: Club Arc Alpin e.V. 

Naslov: Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München, Nemčija

Tel. št.: +49 89 211224 12  

E-pošta: caa@club-arc-alpin.eu


 

ENERBUILD – ENergy Effiziency and Renewable Energies in the BUILDing Sector in the Alpine Space

EU projekt ENERBUILD ima svoje začetke v septembru 2009 v okvirju programa Območje Alp skupaj s 13 projektnimi partnerji iz šestih alpskih dežel. V ospredju tega projekta je pospeševanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (MSP). Njegov cilj je krepitev energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v gradbeništvu alpske regije. Obstaja veliko energetsko varčnih tehnologij in možnosti za lastno pridobivanje energije, ampak katera tehnologija je najbolj primerna za katero stavbo, to pa mora ugotoviti vsak zase. Ozadje tega projekta je izobraževanje in informiranje o energetsko varčnih tehnologijah in možnostih proizvajanja lastne energije v stavbah za MSP, da bi tako olajšali procese odločanja in s tem prišli do najboljših alternativ.

Rezultat projekta ENERBUILD so prosto dostopne zbirke nasvetov in vodniki z zbranimi informacijami v obliki kratkih brošur. Prav tako je na voljo orodje za ocenjevanje (ENERBUILD Tool), s katerim lahko ocenimo ekološko, socialno in ekonomsko učinkovitost javnih stavb v alpski regiji.

Več informacij o ENERBUILD najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Franz Rüf

Institucija: Regionalentwicklung Vorarlberg

Naslov: Hof 19, 6861 Alberschwende, Avstrija

Tel. št.: +43 5579 7171 46

E-pošta: franz.ruef@telesis.eu


 

Mreža hotelov Allgäu

Mreža za učinkovito rabo energije Energetskega in okoljskega centra Allgäu (eza!) hotelirjem nudi možnost vključevanja v sektorsko mrežo znotraj regije Allgäu. V sklopu te mreže si lahko hotelirji izmenjujejo izkušnje in se medsebojno učijo. Pri tem obdelajo mnoge teme, ki so zanimive za hotelirje, npr. razsvetljava, higiena pitne vode, pralnice, toplotne črpalke, poraba energije, prezračevanje, velnes in možnosti subvencioniranja.

Udeležba v mreži vključuje srečanja, posebno telefonsko številko za pomoč in informacije, monitoring in oceno porabe. Zunanje strokovnjake in predavatelje se plača dodatno. Mreža hotelov Allgäu je dober primer za to, da se ukrepe za energetsko učinkovitost hitreje uresniči, če si upravitelji v sklopu izmenjave izkušenj zastavijo skupne cilje in si pri uresničevanju ciljev medsebojno svetujejo.

Več informacij o Mreži hotelov Allgäu boste našli na sledeči POVEZAVI.

Kontaktni partner:

Ime: Dr. Hans-Jörg Barth

Institucija: eza! (Energie- & Umweltzentrum Allgäu gGmbH)

Naslov: Burgstr. 26, 87435 Kempten, Nemčija

Tel. št.: +49 831 960286 85

E-pošta: barth@eza.eu


 

»klima:aktiv«: Avstrijska pobuda za varstvo podnebja

Pobuda avstrijskega Ministrstva za okolje »klima:aktiv« se zavzema za znižanje CO2-izpustov, za krepitev gospodarske lokacije Avstrija in za izboljšanje kakovosti življenja. Za sektor hotelirstvo in gostinstvo pa pobuda »klima:aktiv« na področju gradnje in sanacije nudi možnost finančne podpore gradbenih in sanacijskih del, če je cilj le-teh višji energetski in ekološki standard. Na osnovi kategorij ocenjevanja bodo podjetja dobila dodeljene klima:aktiv stavbne standarde (bronast, srebrn, zlat) in podjetja s srebrnim ali zlatim odlikovanjem bodo lahko prejela subvencijo Avstrijske hotelirske in turistične banke.

Poleg tega so razvili vodnik za hotelirstvo in gostinstvo, ki hotelirjem in gostincem prikazuje pot do učinkovitega upravljanja z energijo. Vodnik je prosto dostopen in dobro prilagojen na potrebe turističnih obratov. Vodnik nudi možnost testiranja lastnega obrata in na tak način lahko podjetja pridobijo prvo oceno o svoji energetski učinkovitosti, prav tako pa tudi predloge ukrepov za izboljšanje.

Klima:aktiv je v Avstriji postala poenotena oznaka za energetsko učinkovitost in varstvo podnebja. Visoka stopnja prepoznavnosti vodi do tega, da se med podjetniki in potrošniki informacije o storitvah hitro širijo. Pomemben pogoj za vzpostavitev znane znamke in s tem povezanim intenzivnim koriščenjem je dejstvo, da je klima:aktiv zasnovan dolgoročno in trajnostno ter da mnogi akterji iz različnih institucij nastopajo s skupnimi močmi.

Več informacij o klima:aktiv najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Stephan Fickl (splošno vodstvo klimaaktiv)

Institucija: Österreichische Energieagentur, klima:aktiv Dachmanagement

Naslov: Mariahilfer Straße 136, 1150 Wien, Avstrija

Tel. št.: +43 1 586 15 24 0                                        

E-pošta: klimaaktiv@energyagency.at


 

Projekt »Svetilnik – energetsko učinkoviti hoteli v kantonu Graubünden«

Primer za realizacijo švicarskega MSP-modela je lepo prikazan na projektu »Svetilnik – energetsko učinkoviti hoteli v kantonu Graubünden«. Pri projektu Svetilnik gre za sodelovanje 98 obratov (hoteli in kopališča), ki so vključeni v dogovor za sodelovanje z Agencijo za gospodarstvo (EnAW) in dogovor za doseganje ciljev z Zveznim uradom za okolje (BAFU). Vzpostavitev projekta Svetilnik se je najprej izkazala za težavno, saj mnogo podjetij ni poznalo obremenitve z dajatvami in možnosti razbremenitve od le-teh. Razlog za to je med drugim ta, da so informacije o teh dajatvah skrite v pravnih formulacijah in na obračunskih dokumentih niso neposredno vidne. Ko so podjetja postala bolje informirana o razbremenitvi od dajatev je projekt Svetilnik postal zelo priljubljen.

Izkušnje iz tega projekta kažejo kako pomembno je informiranje in razumljiva obrazložitev problematike, da podjetja nato tudi v praksi lahko koristijo ponujeno podporo.

Več informacij o projektu Svetilnik boste našli na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Gustav Lorenz

Institucija: hotelleriesuisse Graubünden

Naslov: Hinterm Bach 40, Postfach 203, 7002 Chur, Švica

Tel. št.: +41 55 534 54 59

E-pošta: lorenzbuch@bluewin.ch


 

Skupine ERFA / Groupes EXPER – izmenjava izkušenj med enako mislečimi

Skupine ERFA so skupine za švicarske hotele in podobna podjetja, ki omogočajo izmenjavo izkušenj med enako mislečimi. Podjetniško združenje švicarskih hotelov hotelleriesuisse skrbi za skupine ERFA, ki so sestavljene glede na interese članov. V skupini je med deset in dvanajst hotelov, ki so si podobni po velikosti, številu zvezdic, sezonskem oz. regionalnem karakterju ali pa v svoji posebni ponudbi.

V skupinah ERFA na rednih srečanjih primerjajo pomembne podatke podjetij, razpravljajo o skupnih problemih in za njih iščejo primerne rešitve. Skupine omogočajo posredovanje novih impulzov, nasvetov in idej in s konstruktivno kritiko in z ogledi podjetij pripomorejo k odkrivanju pomanjkljivosti v lastnem podjetju.

Več informacij in pogoje za članstvo v skupinah ERFA najdete na spletni strani: https://www.hotelleriesuisse.ch/de/pub/services/know-how/erfagruppen.htm

Kontaktna oseba:

Ime: Barbara Friedrich, vodja oddelka Podatki & skupine ERFA

Institucija: hotelleriesuisse

Naslov: Monbijoustraße 130, 3007 Bern, Švica

Tel. št.: +41 31 370 4209

E-pošta: erfa@hotelleriesuisse.ch


 

hotelpower – učinkovito gospodarjenje z manj energije

hotelpower, pobuda združenja hotelleriesuisse, je namenjena hotelom v Švici, ki želijo energetsko učinkoviteje gospodariti in s tem privarčevati stroške. Na spletni strani pobude hotelpower so navedene različne možnosti za svetovanja in informacije za področje hotelirstva:

 • spletna orodja, s katerimi izračunamo potencialni prihranek (hitri izračun »Quickcheck« in obširnejše preverjanje »Energiecheck«)
 • vodnik za upravljanje z energijo v hotelirstvu (http://www.hotelpower.ch/sites/default/files/eidh_d_wkom_link.pdf)
 • konkretni primeri in ukrepi iz prakse, ki prikazujejo kako dosegamo cilje za energetsko učinkovitost
 • podpora za pristope energetskega svetovanja (npr. model za srednja in mala podjetja)
 • informacije o možnostih za pridobitev finančnih subvencij (Podnebni sklad, »Energiefranken«)

Več informacij o hotelpower najdete na spletni strani: http://www.hotelpower.ch/

Kontakt:

Institucija: hotelleriesuisse

Naslov: Monbijoustraße 130, CH-3001 Bern, Švica

Tel. št.: +41 31 370 41 11

E-pošta: nachhaltigkeit@hotelleriesuisse.ch


 

Slovenski E-forum: Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Slovenski E-forum je pobuda, v katero so vključeni znanstveniki in aktivisti in se zavzema za prehod od fosilnih in jedrskih na obnovljive vire energije ter za učinkovito rabo energije v Sloveniji. Cilj je spodbujanje rabe trajnostnih oblik energije in ozaveščanje prebivalstva, da bi tako zvišali raven sprejemanja v družbi. Prostovoljci in strokovnjaki ozaveščajo javnost o energetski ekonomiki ter s tem povezanimi tehničnimi in ekološkimi vprašanji. Prav tako skrbijo za stalni dialog z vlado, da bi tako dosegli dobre politične pogoje. Njihove cilje spremlja cela vrsta aktivnosti, med drugim organizacija strokovnih srečanj, delavnic in razprav, usposabljanja na šolah, medijske kampanje ali pa podpora šolam in občinam pri njihovem trudu zmanjšati ogljične izpuste.

Več informacij o Slovenskem E-Forumu najdete na spletni strani: http://www.se-f.si

Kontaktna oseba:

Institucija: Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Naslov: Oxford cesta 50, 1101 Ljubljana, Slovenija

Tel. št.: +3861 4364144

E-pošta: info@se-f.si


 

Pobuda za varstvo podnebja – ukrepi za hladilne in klimatske naprave v podjetjih

Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB) subvencionira energetsko učinkovite in podnebju prijazne hladilne klimatske naprave za svetovalne in investicijske stroške. Hoteli in restavracije v alpski regiji se soočajo s posebnimi podnebnimi pogoji. Učinkovita hladilna in klimatska tehnika lahko deluje na minimalno porabo energije in kljub temu poskrbi za prijetno počutje gostov. Nasvet strokovnega svetovalca še posebej pri večjih napravah predstavlja pomembno investicijo.

BMUB subvencionira sledeče svetovanja:

 • priprava izvedenskega mnenja o dejanski situaciji glede energetske učinkovitosti obstoječe klimatske ali hladilne naprave
 • priprava izvedenskega mnenja o načrtovani energetski učinkovitosti nove hladilne ali klimatske naprave oz. o načrtu za večjo učinkovitost obstoječe naprave.

Subvencija za svetovanja znaša 80% stroškov za svetovalne ukrepe in največ 1.000 €. Prav tako pa BMUB subvencionira investicijske ukrepe za kompresijsko hladilno napravo, sorpcijsko hladilno in klimatsko napravo, naprave, ki omogočajo hlajenje in ogrevanje z integriranim sistemom in ukrepe za uporabo odpadne toplote iz hladilnih naprav. Višina subvencije investicijskega ukrepa se izračuna na osnovi neto stroškov investicije. Subvencija znaša med 20-25% stroškov, odvisno od uporabljenega hladilnega sredstva in od tehnike, največ do 100.000 €.

Več informacij in pogoje za pridobitev subvencije za učinkovite hladilne in klimatske naprave v podjetjih najdete na spletni strani:

https://www.klimaschutz.de/de/programm/richtlinie-zur-foerderung-von-massnahmen-an-kaelte-und-klimaanlagen

in: http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=4759c48b392bd649a61c44e9252b47dc;views;document&doc=10155

Kontakt:

Institucija: Zvezni urad za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA), Oddelek 515 – hladilna tehnika

Naslov: Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn, Nemčija

Tel. št.: +49 6196 908 1249

E-pošta: kki@bafa.bund.de


 

ceder – energetska učinkovitost stavb in ekološki gradbeni sistemi

Le CEDER (Centre pour l’Environnement et le Développement des Énergies Renouvelables) deluje na področjih obnovljivih virov energije, upravljanja z energijo in vodami ter ekoloških gradbenih sistemov. Društvo je specializirano na subvencioniranje ekoloških ciljev in organizirajo mnogovrstne prireditve. S profesionalnimi svetovalci investitorjem nudijo podporo v vseh projektnih fazah.

Njihova ponudba za svetovanje in informiranje zajema:

 • prvo svetovalno srečanje za ugotavljanje potenciala izboljšav na energetski učinkovitosti stavbe (npr. s termografijo stavbnih sten)
 • priprava energetskega audita
 • pomoč pri analizi in izboru ponudb
 • podpora pri pripravi finančnega načrta in vlog za subvencije.

Več informacij o društvu ceder najdete na spletni strani: http://www.ceder-provence.fr/

Kontakt

Institucija: ceder

Naslov: 15, Avenue Paul Laurens, FR-26110 Nyons, Francija

Tel. št.: +33 04 75 26 22 53

E-pošta: ceder@ceder-provence.org


 

Regionalni programi zveznih dežel – subvencije za okoljska in energetska svetovanja

Cilj regionalnih programov zveznih dežel je identifikacija obstoječih potencialov in uvajanje ukrepov za izboljšave na področju učinkovite rabe energije in njenih virov, uporaba nosilcev obnovljive energije in preprečevanje odpadkov v podjetjih in javnih ustanovah. Posamezne zvezne dežele nudijo svetovanja z različnimi tematskimi težišči.

Hoteli in gostinski obrati v Avstriji imajo možnost izkoristiti svetovanje, ki ga nudi njihova zvezna dežela. Posamezne zvezne dežele nudijo sledeča svetovanja:


 

ökofit Koroška – svetovanje na področju učinkovitosti

V okviru regionalnih programov zveznih dežel za subvencioniranje okoljskih in energetskih svetovanj v Avstriji zvezna dežela Koroška nudi svetovanje ökofit Kärnten. Koroški hoteli in gostinski obrati imajo v okviru tega programa priložnost, da se udeležijo svetovanj o učinkovitem delovanju in za ta svetovanja prejmejo subvencije. Z oceno strokovnjaka in šolanim očesom zunanjega strokovnjaka lahko postopke in delovanje optimirajo in s tem zmanjšajo stroške. Znotraj teh svetovanj prejmejo priporočila za ukrepe optimiranja in predloge za individualne možnosti subvencioniranj. Dolžina takšnih svetovanj z različnimi temami, za katere je možno pridobiti subvencije, je med enim in 20 dnevi.

Svetovanja za hotele in gostinske obrate so na voljo v sledečih tematskih sklopih:

 • individualni pristop
 • CSR, okoljski menedžment, okoljske oznake
 • viri, odpadki
 • podnebje, energija
 • mobilnost, hrup, zrak.

Več informacij o vlogah, višini subvencij in pogojih za pridobitev subvencije, ter o splošnem poteku najdete na spletni strani: http://www.oekofit.at/

Kontakt:

Institucija: energie:bewusst Kärnten

Naslov: Flatschacher Straße 70, 9020 Celovec, Avstrija

Tel. št.: +43 50  536 18802

E-pošta: energiebewusst@ktn.gv.at


 

Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d’Aosta (PEAR)

Regionalni okoljski energetski načrt des Valle d' Aosta (PEAR) je orodje za urejanje prostora. S pomočjo analize obstoječih energetskih tokov lahko definirajo cilje varčevanja in sprožijo razvoj obnovljivih virov energije. Analiza aktualne energetske situacije definira celo vrsto ukrepov za zmanjšanje porabe energije in razvoj obnovljivih virov energije v skladu s cilji, ki jih določajo Evropska Unija in ustrezna nacionalna določila.

Akcijski načrt 2011-2020 z ukrepi za večjo uporabo obnovljivih virov energije ter manjšo porabo energije se osredotoča na dve glavni področji:

 1. obnovljivi viri energije (večanje proizvodnje energije iz vodnih virov, fotovoltaike, vetra in termike, instalacija termoelektrarne na biomaso)
 2.  energetska učinkovitost (sanacija stavb, vzpostavitev mrež za daljinsko ogrevanje in instalacija toplotnih črpalk, da bi z njimi nadomestili tradicionalne kotle za ogrevanje)

Več informacij o okoljskem energetskem načrtu regije Valle d' Aosta boste našli na spletni strani: http://www.regione.vda.it/energia/pianifenergetica/default_i.aspx

Kontakt:

Institucija: Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d’Aosta (PEAR)

Naslov: P.zza Deffeyes 1, 11100 Aosta, Italija

Tel. št.: +39 0165 273111

E-pošta: urp@regione.vda.it