Svetovanje za hišno tehniko - Nemške Alpe

DEHOGA Energetsko svetovanje Bavarska

DEHOGA kampanja za varstvo energije in podnebja

Energetska učinkovitost za koče in bivake

Mreža hotelov Allgäu

Pobuda za varstvo podnebja – ukrepi za hladilne in klimatske naprave v podjetjih


 

DEHOGA Energetsko svetovanje Bavarska

Svetovanje s strani preverjenega kooperacijskega partnerja Bavarskega združenja hotelirjev in gostincev (DEHOGA Bayern) vključuje analizo hišne tehnike in tehnologije naprav na terenu. Hoteli in gostinski obrati nato prejmejo podrobno poročilo o trenutnem stanju in katalog ukrepov s podatki o investicijah ter privarčevanih stroških.

Za energetsko svetovanje preverjenega kooperacijskega partnerja Bavarskega združenja hotelirjev in gostincev (DEHOGA Bayern) lahko prejmete subvencijo za do 80% stroškov svetovanja (program BAFA »Energetsko svetovanje v srednjem sloju«). Pri tem pa veljajo sledeče meje subvencij:

  • Pri energetskih stroških od 10.000 EUR/leto subvencija znaša največ 8.000 EUR.
  • Pri energetskih stroških do 10.000 EUR/leto subvencija znaša največ 1.200 EUR.

Več informacij o energetskemu svetovanju DEHOGA boste našli na sledeči POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Institucija: IMET GmbH

Naslov: Engelhardstr. 10, 81369 München, Nemčija

Tel. št.: +49 89 / 3 54 60 55

E-pošta: info@imet-gmbh.de


 

DEHOGA kampanja za varstvo energije in podnebja

DEHOGA kampanja za varstvo energije in podnebja je informacijska kampanja nemškega Združenja hotelirjev in gostincev za večanje učinkovite rabe energije v turizmu. S to kampanjo se hotelirji in gostinci lahko hitro informirajo o energetsko učinkovitih rešitvah, ne glede na ponudnika rešitev, npr.:

  • obsežni nasveti glede literature in načina dela na spletnem portalu kampanje,
  • intuitivno učenje s pomočjo virtualne stavbe (v gradnji),
  • novičke o aktualnih temah,
  • vodič za področje energetske učinkovitosti, regionalnih razmer in trajnostne mobilnosti,
  • delavnice o energetski učinkovitosti in regionalnih razmerah v podeželskih regijah,
  • pomoč za izračun investicije .

Več informacij o energetski kampanji boste našli na tej POVEZAVI

Kontaktni partner:

Ime: Georg Ratjen

Institucija: adelphi

Naslov: Caspar-Theyß-Straße 14a, 14193 Berlin, Nemčija

Tel. št.: +49 30 000 68 62

E-pošta: ratjen@adelphi.de


 

Energetska učinkovitost za koče in bivake

Težave pri energetski učinkovitosti v kočah in bivakih so predvsem delno visoka starost koč, dosegljivost v primeru prenove (ozke in strme transportne poti), velika oddaljenost do mestne infrastrukture (npr. čistilna naprava), velika nihanja v zasedenosti koč, podnebne danosti in predpisi glede naravnih nesreč. Velik izziv pri energetskem optimiranju predstavljajo predvsem geografska lega in s tem povezani visoki stroški za oskrbo in odstranitev odpadnih snovi (transport energetskih virov se izvaja delno s helikopterskimi prevozi). V nasprotju s tem pa je treba poskrbeti za spremenjene višje zahteve gostov do prenočišča, ko gre za varstvo narave.

Projekt Energetska učinkovitost za koče in bivake kluba Club Arc Alpin (CAA) Nemškega alpskega društva (DAV) nudi podporo pri načrtovanju realizacije. Poleg tega lahko energetsko učinkovite koče in bivaki pridobijo pečat okolju prijazne koče.

Dosedanje izkušnje kažejo, da je pri modernizaciji koč potrebno rešiti posebne izzive zaradi njihove lege in gradnje in da je poleg predelave za energetsko učinkovitost pomembno tudi to, kako koče obratujejo. Ker koče velikokrat v celoti dajo v najem in zato upravitelj nima stalnega vpogleda v način obratovanja, je za učinkovito rabo koč zelo pomembno kako informirani so gostje in kako učinkovita je tehnika za upravljanje naprav.

Več informacij glede energetske učinkovitosti za koče in bivake najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Veronika Schulz

Institucija: Club Arc Alpin e.V. 

Naslov: Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München, Nemčija

Tel. št.: +49 89 211224 12  

E-pošta: caa@club-arc-alpin.eu


 

Mreža hotelov Allgäu

 

Mreža za učinkovito rabo energije Energetskega in okoljskega centra Allgäu (eza!) hotelirjem nudi možnost vključevanja v sektorsko mrežo znotraj regije Allgäu. V sklopu te mreže si lahko hotelirji izmenjujejo izkušnje in se medsebojno učijo. Pri tem obdelajo mnoge teme, ki so zanimive za hotelirje, npr. razsvetljava, higiena pitne vode, pralnice, toplotne črpalke, poraba energije, prezračevanje, velnes in možnosti subvencioniranja.

Udeležba v mreži vključuje srečanja, posebno telefonsko številko za pomoč in informacije, monitoring in oceno porabe. Zunanje strokovnjake in predavatelje se plača dodatno. Mreža hotelov Allgäu je dober primer za to, da se ukrepe za energetsko učinkovitost hitreje uresniči, če si upravitelji v sklopu izmenjave izkušenj zastavijo skupne cilje in si pri uresničevanju ciljev medsebojno svetujejo.

Več informacij o Mreži hotelov Allgäu boste našli na sledeči POVEZAVI.

Kontaktni partner:

Ime: Dr. Hans-Jörg Barth

Institucija: eza! (Energie- & Umweltzentrum Allgäu gGmbH)

Naslov: Burgstr. 26, 87435 Kempten, Nemčija

Tel. št.: +49 831 960286 85

E-pošta: barth@eza.eu


 

Pobuda za varstvo podnebja – ukrepi za hladilne in klimatske naprave v podjetjih

Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB) subvencionira energetsko učinkovite in podnebju prijazne hladilne klimatske naprave za svetovalne in investicijske stroške. Hoteli in restavracije v alpski regiji se soočajo s posebnimi podnebnimi pogoji. Učinkovita hladilna in klimatska tehnika lahko deluje na minimalno porabo energije in kljub temu poskrbi za prijetno počutje gostov. Nasvet strokovnega svetovalca še posebej pri večjih napravah predstavlja pomembno investicijo.

BMUB subvencionira sledeče svetovanja:

  • priprava izvedenskega mnenja o dejanski situaciji glede energetske učinkovitosti obstoječe klimatske ali hladilne naprave
  • priprava izvedenskega mnenja o načrtovani energetski učinkovitosti nove hladilne ali klimatske naprave oz. o načrtu za večjo učinkovitost obstoječe naprave.

Subvencija za svetovanja znaša 80% stroškov za svetovalne ukrepe in največ 1.000 €. Prav tako pa BMUB subvencionira investicijske ukrepe za kompresijsko hladilno napravo, sorpcijsko hladilno in klimatsko napravo, naprave, ki omogočajo hlajenje in ogrevanje z integriranim sistemom in ukrepe za uporabo odpadne toplote iz hladilnih naprav. Višina subvencije investicijskega ukrepa se izračuna na osnovi neto stroškov investicije. Subvencija znaša med 20-25% stroškov, odvisno od uporabljenega hladilnega sredstva in od tehnike, največ do 100.000 €.

Več informacij in pogoje za pridobitev subvencije za učinkovite hladilne in klimatske naprave v podjetjih najdete na spletni strani:

https://www.klimaschutz.de/de/programm/richtlinie-zur-foerderung-von-massnahmen-an-kaelte-und-klimaanlagen

in: http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=4759c48b392bd649a61c44e9252b47dc;views;document&doc=10155

Kontakt:

Institucija: Zvezni urad za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA), Oddelek 515 – hladilna tehnika

Naslov: Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn, Nemčija

Tel. št.: +49 6196 908 1249

E-pošta: kki@bafa.bund.de